نوشته‌ها

مرکز ماساژ اختیاریه | 09999890774

مرکز ماساژ اختیاریه

ماساژ اختیاریه

ماساژ اختیاریه

مرکز ماساژ اختیاریه

ماساژ درمنزل اختیاریه

هدف از این مطالعه مشخص کردن تاثیر ماساژ

یک جلسه بر روی انعطاف‌پذیری، قدرت و آزمون‌های عملکرد چابکی است.

مواد و روش‌ها:

برای این منظور ۱۵ بازیکن فوتبال (۲۳.۵ ± ۲ سال، ارتفاع ۱۷۰.۵ ± ۳.۳ سانتی متر،

وزن ۶۵.۵ ± ۶.۰ کیلوگرم)به طور تصادفی برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند.

سوژه‌ها در دو مرحله قبل و بعد از ماساژ،

در دو مرحله قبل و بعد از ماساژ، به مدت ۲ تا ۹ آزمایش انجام دادند.

آن‌ها خود را با سرعت ۵ دقیقه قبل از آزمایش گرم کردند

ماساژ روی اندام‌های پایینی در هر دو روش برای ۱۵ دقیقه انجام شد.

هر تست سه بار انجام شد و بهترین رکورد پذیرفته شد.

برای تعیین اثر ماساژ بر روی هر تست عملکرد،

مقادیر میانگین در قبل و پس از آزمون با جفت

در سطح پی < ۰.۰۵ آنالیز شدند.
نتایج نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه در آزمون‌های انعطاف‌پذیری

با ۷.۸ % و ۷.۹ درصد برای آزمون‌های سیت و پنجه دار به ترتیب (پی = ۰.۰۵)می‌باشد.

با این حال، سابقه پرش عمودی و ۴ * ۹ هیچ تغییر مهمی نداشته است.

نتیجه‌گیری:

به طور کلی، اگر ماساژ بتواند طول ماهیچه بدون

هیچ تاثیر زیان‌آور بر عملکرد ماهیچه و عملکرد ماهیچه را بهبود بخشد،

این فرضیه می‌تواند پیشنهاد شود که ماساژ حاد یک تکنیک بهتر برای گرم شدن

در برابر یک پدیده قدرت یا چابکی در مقایسه با دیگر تکنیک‌ها است

که قدرت و عملکرد ماهیچه را کاهش می‌دهد.
در یک یا چند اتصالات بدن که می‌تواند با کشش بافت نرم اطراف مفصل افزایش یابد.

انعطاف‌پذیری یکی از عوامل مهم در بیشتر ورزش‌کاران است

و می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد

ماساژ تراپی اختیاریه