نوشته‌ها

مرکز ماساژ مقدس اردبیلی | 09999890774

مرکز ماساژ مقدس اردبیلی

مرکز ماساژ مقدس اردبیلی

مرکز ماساژ مقدس اردبیلی

 

ماساژ تراپی مقدس اردبیلی

بنابراین، در حالی که مطالعه موردی اطلاعات ارزشمندی در مورد راه‌ها برای تحقیقات بیشتر فراهم می‌کند،

نتایج هر مطالعه موردی جداگانه ممکن است برای کل جمعیت که از درد مزمن گردن رنج می‌برند،

اعمال نشود. علاوه بر این، جداسازی بین ورزش درمانی و ماساژ درمانی جامع می‌تواند

در طراحی مطالعه بیشتر تعریف شود. دوره پایه دوم که در آن هیچ درمانی وجود ندارد

را می توان بین دو مداخله قرار داد تا به وضوح اثرات جداگانه هر مداخله را مشخص کند.

همانطور که در این مطالعه موردی ارایه‌شده، می توان استدلال کرد

سالن ماساژ در مقدس اردبیلی

که ورزش درمانی به عنوان بخشی موثر از روش ماساژ درمانی جامع ادامه می‌یابد.

با این حال، تغییرات محسوس در ماهیچه‌های گردنی،

حمایت قوی را برای اثربخشی درمان ماساژ در بالا و فراتر از کمک ورزش درمانی فراهم می‌کند.
جز دیگری که باید در نظر گرفته شود، تاثیر فعالیت‌های روزمره زندگی بر روی درد گردن اوست.

در حالی که استرس روزانه، فعالیت و سطوح خواب در دفتر یادداشت گردن ثبت می‌شوند،

گرفتن هر گونه نتیجه‌گیری معنی‌دار از جمعیت سوژه دشوار است.

یک مطالعه بزرگ‌تر برای داشتن قدرت آماری برای غلبه بر تغییرات فردی

و کشیدن هر گونه نتیجه‌گیری در رابطه با تاثیر فعالیت‌های روزانه بر روی درده‌ای مزمن گردن مورد نیاز است.

یک راه برای شروع پرداختن به این موضوع در یک فرمت مطالعه موردی استفاده

از یک پرسشنامه درد گردن است که شامل معیارهای عملکرد روزمره و ناتوانی روزانه است.

شاخص معلولیت گردن و پرسشنامه پرسشنامه دو شاخص از جمله هستند

که برای داشتن حساسیت خوب به تغییر و ثبات داخلی ایجاد شده‌اند.

مراکز ماساژ در مقدس اردبیلی